Bonding kart sieciowych

Bondig kart sieciwych, znany również jako port trunking, jest mechanizmem mającym zwiększyć niezawodność połączenia sieciowego pomiędzy komputerem a switchem. Polega na połączeniu dwóch lub więcej interfejsów w jedno logiczne urządzenie, zapewniając tym samym redundancję. Efektem ubocznym, w większości trybów, jest dodatkowo zwiększenie przepustowości połączenia.

W kernelu jest dostępnych sześć trybów bondingu: mode=0 (balance-rr), mode=1 (active-backup), mode=2 (balance-xor), mode=3 (broadcast), mode=4 (802.3ad), mode=5 (balance-tlb), mode=6 (balance-alb). Dla potrzeb tego artykułu, użyjemy trybu active-backup, gdyż jako jedyny nie wymaga specjalnego switcha. Dla pozostały wymagane są profesjonalne urządzenia z obsługą trunkingu. Więcej o samym trunkingu:

Instalacja

Musimy zainstalować pakiet ifenslave:

# poldek -i ifenslave

Konfiguracja interfejsów

Ustawienie bondingu w PLD jest bardzo proste, musimy mieć conajmniej dwie karty sieciowe, w przykładach będą to eth0 i eth1. Tworzymy pliki konfiguracji interfejsów SLAVE w katalogu /etc/sysconfig/interfaces/, o standardowych dla ethernetu nazwach: ifcfg-eth0 i ifcfg-eth1:

DEVICE=eth0
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
SLAVE=yes
MASTER=bond0
USERCTL=no
DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none
SLAVE=yes
MASTER=bond0
USERCTL=no

Następnie tworzymy plik MASTERA o nazwie ifcfg-bond0:

DEVICE=bond0
IPADDR=199.166.222.111/24
ONBOOT=yes
BOOTPROTO=none

Konfigurowanie plików interfejsów zostało opisane szczegółowo w oficjalnej dokumentacji.

Moduł kernela

Do obsługi bondingu konieczne będzie załadowanie modułu bonding, ten jednak wymaga podania dodatkowych parametrów, mających za zadnie konfigurację naszego bondingu. Parametr mode to oczywiście tryb, o którym na początku, zaś miimon to czas w milisekundach co jaki jest sprawdzany stan interefjsów:

# echo "options bonding mode=1 miimon=100" >> /etc/modprobe.d/modprobe.conf
# echo bonding >> /etc/modules

Uruchomienie

Obsługa sieci jest tradycyjna:

# service network start

Na liście interfejsów powinno się pojawić “urządzenie” bond0.

Diagnostyka

Z pseudosystemu plików /sys możemy odczytać wiele informacji diagnostycznych o działającym bondingu:

cat /sys/class/net/bond0/bonding/mode
cat /sys/class/net/bond0/bonding/slaves
pl/przewodniki/bonding-kart-sieciowych.txt · Last modified: 2011/04/22 12:52 by qwiat
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light