Instalacja serwera

# poldek -uvh ejabberd

Konfiguracja

Edytujemy naszym ulubionym edytorem plik /etc/jabber/ejabberd.cfg

  {acl, admin, {user, "admin"}}.
  % user z prawami administratora, dowolny login

  {acl, local, {user_regexp, ""}}.

  {access, pubsub_createnode, [{allow, all}]}.

  {access, configure, [{allow, admin}]}.

  {access, register, [{deny, all}]}.

  {welcome_message,
  {"Welcome!",
  "Welcome to Jabber.",
  "For information about Jabber visit http://jabber.org"}}.

  {registration_watchers, ["user@localhost"]}.
  % user, który będzie powiadamiany o rejestracjach do serwera jabbera

  {access, announce, [{allow, admin}]}.

  {access, c2s, [{deny, blocked},
  {allow, all}]}.

  {shaper, normal, {maxrate, 1000}}.

  {shaper, fast, {maxrate, 50000}}.

  {access, c2s_shaper, [{none, admin},
  {normal, all}]}.

  {access, s2s_shaper, [{fast, all}]}.

  {access, muc_admin, [{allow, admin}]}.

  {access, muc, [{allow, all}]}.

  {access, local, [{allow, local}]}.

  {auth_method, internal}.

  {hosts, ["localhost", "jabber.nasza_domena.pl"]}.
  % nasze hosty, które będziemy używać (zewnętrzne domeny muszą istnieć)

  {max_user_sessions, 10}.

  {language, "en"}.

  {listen,
  [{5222, ejabberd_c2s, [{access, c2s}, {shaper, c2s_shaper},
  {max_stanza_size, 65536},
  starttls, {certfile, "/etc/jabber/jabber.pem"}
  ]},
  {5223, ejabberd_c2s, [{access, c2s},
  {max_stanza_size, 65536},
  tls, {certfile, "/etc/jabber/jabber.pem"}]},
  {5269, ejabberd_s2s_in, [{shaper, s2s_shaper},
  {max_stanza_size, 131072}
  ]},
  {5348, ejabberd_service, [{access, all},
  {host, "msn.jabber.nasza_domena.pl",
  [{password, "hasło z /etc/jabber/secret"}]}]},
  {5349, ejabberd_service, [{access, all},
  {host, "gg.jabber.nasza_domena.pl",
  [{password, "hasło z /etc/jabber/secret"}]}]},
  {5347, ejabberd_service, [{access, all},
  {hosts, ["ircnet.jabber.nasza_domena.pl", "freenode.jabber.nasza_domena.pl"],
  [{password, "hasło z /etc/jabber/secret"}]}]},
  {5280, ejabberd_http, [http_poll, web_admin]}
  ]}.

  {s2s_use_starttls, true}.
  {s2s_certfile, "/etc/jabber/jabber.pem"}.
  {domain_certfile, "jabber.nasza_domena.pl", "/etc/jabber/jabber.pem"}.

  {outgoing_s2s_port, 5269}.

  {modules,
  [
  {mod_register, [{access, register}]},
  {mod_roster, []},
  {mod_privacy, []},
  {mod_adhoc, []},
  {mod_configure2, []},
  {mod_disco, []},
  {mod_stats, []},
  {mod_vcard, []},
  {mod_offline, []},
  {mod_echo, [{host, "echo.nasza_domena.pl"}]},
  {mod_private, []},
  {mod_irc, []},
  {mod_muc, [{access, muc},
  {access_create, muc},
  {access_admin, muc_admin}]},
  {mod_pubsub, [{access_createnode, pubsub_createnode}]},
  {mod_time, []},
  {mod_last, []},
  {mod_version, []}
  ]}.

Certyfikaty dla połączeń SSL/TLS

# openssl genrsa -out /etc/jabber/jabber.key 1024
# openssl req -new -x509 -days 365 -key /etc/jabber/jabber.key -out /etc/jabber/jabber.crt
# cat /etc/jabber/jabber.crt >> /etc/jabber/jabber.key
# mv /etc/jabber/jabber.key /etc/jabber/jabber.pem
# rm -f /etc/jabber/jabber.crt

Transport Gadu-Gadu

# poldek -uvh jggtrans

Ustawiamy najważniejsze opcje w /etc/jabber/jggtrans.xml

  <service jid="gg.jabber.nasza_domena.pl"/>
  <connect id="gglinker">
  <ip>127.0.0.1</ip>
  <port>5349</port>
  <secret>hasło z /etc/jabber/secret</secret>
  </connect>
  <spool>/var/spool/jabber/gg.jabber.atwa.us/</spool>
  <admin>admin@jabber.nasz_domena.pl</admin>
  <acl>
  <allow who="admin@jabber.nasza_domena.pl" what="iq/query?xmlns=http://jabber.org/protocol/stats"/>
  <deny who="*" what="iq/query?xmlns=http://jabber.org/protocol/stats"/>
  <allow who="*"/>
  <deny what="iq/query?xmlns=jabber:x:register"/>
  <allow what="presence"/>
  <deny/>
  </acl> 

Następnie tworzymy katalog, w którym będą trzymane dane userów używających transportu

# mkdir -p /var/spool/jabber/gg.jabber.nasza_domena.pl
# chown -R root:jabber /var/spool/jabber/
# chmod -R g+w /var/spool/jabber/

Transport MSN

Instalujemy najważniejsze rzeczy:

# poldek -uvh python-Twisted python-Twisted-ssl python-TwistedWords python-TwistedWeb python-TwistedXish python-Imaging python-pyOpenSSL

Teraz trzeba już ręcznie ściągnąć transport stąd. Wypakowujemy go i ustawiamy config. W src/config.py:

  jid = "msn.jabber.nasza_domena.pl"
  host = "127.0.0.1"
  compjid = ""
  spooldir = "/var/lib/ejabberd/"
  discoName = "MSN Transport"

  mainServer = "127.0.0.1"
  website = ""
  port = "5348"
  secret = "hasło z /etc/jabber/secret" 

Natomiast w config.xml (jeśli nie ma to tworzymy z templatu) ustawiamy te same opcje tylko w formacie XMLowym. Musimy niestety utworzyć jeszcze 2 symlinki bo PyMSNt źle szuka naszych zainstalowanych rozszerzeń pythona:

# ln -s /usr/share/python2.4/site-packages/twisted/words /usr/lib[64]/python2.4/site-packages/twisted/words
# ln -s /usr/share/python2.4/site-packages/twisted/xish /usr/lib[64]/python2.4/site-packages/twisted/xish

Odpalamy PyMSNt:

# ./PyMSNt &

Konfiguracja domeny

W domenach które ma obsługiwać nasz jabber dopisujemy odpowiednie rekordy SVR. Dzięki temu adres jabbera może być inny od adresu rekordu A danej domeny:

jabber         A    1.2.3.4
_jabber._tcp      SRV   20 0 5269    jabber.example.net.
_xmpp-server._tcp    SRV   20 0 5269    jabber.example.net.
_xmpp-client._tcp    SRV   20 0 5222    jabber.example.net.

Uruchamiamy eJabberda i tworzymy konto administratora

# service ejabberd start
# ejabberdctl ejabberd@localhost register admin jabber.nasza_domena.pl hasło_do_konta_admina
# service jggtrans start

I to praktycznie cała filozofia. Pod adresem http://server:5280/admin/ zastaniemy ładnego web admina dzięki któremu możemy trochę monitorować nasz serwer, dodawać i usuwać userów, zmieniać im hasła itd. Sam user ma oczywiście możliwość zmiany hasła przez swojego klienta jabbera. Czy ja czasem nie zapomniałem o transporcie ircowym? Nie, eJabberd ma wbudowany transport IRCa i stąd wystarczyło tylko odblokować odpowiedni port i usługę w ejabberd.cfg i transport od razu działa.

Podziękowanie

Powyższe howto jest w dużywm stopniu przepisane z blogu shadzika. Oryginał można obejrzeć pod tym adresem:

http://shadzik.jogger.pl/2007/08/09/ejabberd-on-pld-msn-irc-gg-transports/

Polecam również drugi artykuł shadzika dotyczący konfiguracji ejabberd:

http://shadzik.jogger.pl/2007/09/26/ejabberd-migrating-from-mnesia-to-mysql-native-driver/

TODO

Zaktualizować powyższe howto do configów aktualnych wersji ejabberd i jggtrans.

pl/przewodniki/ejabberd.1239549956.txt.gz · Last modified: 2009/04/12 17:25 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light