Oracle 10.g na PLD Th i686

Poniższy opis testowany na:

 • th/i686, th-main, stan z 27.III.2009.
 • kernel 2.6.27.19-xenU-1.x86_64
 • 32 bitowy oracle 10g, plik 10201_database_linux32.zip

Prawdopodobnie instalacja innej wersji oracla będzie przebiegała bardzo podobnie, z dokładnością do numerków wersji.

 • Nie gwarantuję jednak, że instalacja innej wersji oracle'a według tego opisu powiedzie się.
 • Nie gwarantuję nawet, że instalacja dokładnie tej wersji oracle'a powiedzie się.
 • Najprawodopodobniej nie powiedzie się.

W ogóle to zainstaluj mysqla i daj sobie spokój z oraclem. Jeżeli jednak zostałeś zmuszony do instalacji oracla, mam nadzieję, że poniższy opis chociaż w niewielkim stopniu ułatwi Ci ten proces.

Oprócz lektury tego poradnika naprawdę warto przeczytać instrukcję instalacji z dokumentacji do oracle'a. Ten dokument jest tylko uzupełnieniem specyficznym dla PLD.

Powodzenia.

Przygotowanie systemu i instalacji

Jako root

Tworzymy grupy i użytkowników, linkujemy awk do lokalizacji, której oczekuje oracle:

groupadd -g236 dba
groupadd -g239 oinstall
useradd -m -u236 -g239 -G236 -s/bin/sh -d/var/lib/oracle oracle
install -d -ooracle -goinstall -m755 /var/lib/oracle/app/oracle
ln -s /bin/awk /usr/bin/awk
ln -s /bin/id /usr/bin/id

Instalujemy potrzebne pakiety:

poldek -i glibc-headers glibc-devel gcc issue unzip compat-libstdc++-3.3 perl-libwww xorg-lib-libXp xorg-lib-libXt xorg-lib-libXtst xorg-app-xdpyinfo sysstat xorg-app-xdpyinfo

Nawet jeżeli instalujemy 64 bitowego oracle'a na x86_64, część bibiliotek trzeba zainstalować w wersji 32 bitowej. Ale odradzam instalację 64 bitowego oracle'a. Mi się nie udało.

Tworzymy plik /etc/sysconfig/oracle:

export ORACLE_HOME=/var/lib/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1
export PATH=${PATH}:$ORACLE_HOME/bin

W pliku /etc/sysctl.conf ustawiamy wartości parametrów systemu rekomendowane w dokumentacji oracle.

Zezwalamy w ssh na forward Xów. W tym celu należy odkomentować następujące linie w /etc/ssh/sshd_config

AllowTcpForwarding yes
X11Forwarding yes
X11DisplayOffset 10
X11UseLocalhost yes

I restartujemy sshd:

/etc/init.d/sshd restart

Odtąd na użytkownika oracle będziemy się zawsze logować z opcją -X (ssh -X oracle@oraclehost).

Jako oracle

Tworzymy plik ~/.kshrc:

ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
umask 022
export TEMP=/var/lib/oracle/tmp
export TMPDIR=/var/lib/oracle/tmp

. /etc/sysconfig/oracle

Po tym wylogowujemy się i logujemy jeszcze raz (lub includujemy ten plik). Jeżeli dostaniemy błąd tego rodzaju:

sh: ulimit: exceeds allowable limit

oznacza to, że musimy zwiększyć globalne limity w pliku /etc/security/limits.conf, na przykład tak:

oracle hard  nofile 65536

Instalacja

Jako użytkownik oracle:

unzip 10201_database_linux32.zip

Oszukujemy oracla, że jesteśmy supportowanym distro:

 • Edytujemy plik database/install/oraparam.ini.
-Linux=redhat-3,SuSE-9,redhat-4,UnitedLinux-1.0,asianux-1,asianux-2
+Linux=redhat-3,SuSE-9,redhat-4,UnitedLinux-1.0,asianux-1,asianux-2,pld-2.99

Oczywiście jeśli używamy innej linii niż th, zamiast 2.99 wpisujemy odpowiedni numerek.

Uruchamiamy instalator:

cd ~/database
mv install/unzip install/unzip.backup
ln -s $(which unzip) install/unzip
./runInstaller

Poprawiamy oraclowe skrypty:

cd /var/lib/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/bin
sed -i '1i#/bin/sh' dbhome dbshut dbstart gennfgt gennttab gensyslib helpins adapters pupbld

Edytujemy plik /etc/oratab. Upewniamy się, czy nie ma więcej niż jednego wpisu dotyczącego naszego SID. Na końcu wpisu zamieniamy literkę N na Y.

Podstawy obsługi oracla

Webowy manager

Po zainstalowaniu oracla możemy się dostać do webowego managera: http://host.z.oraclem:1158/em zalogować się można na użytkownika SYS jako SYSDBA z hasłem które ustawiliśmy dla bazy danych w pierwszym kroku graficznej instalacji.

Zatrzymywanie i uruchamianie oracle'a

Oracla uruchamiamy i zatrzymujemy z poziomu użytkownika oracle'a. sid jest nazwą bazy danych wybraną w graficznym instalatorze.

# zatrzymujemy po kolei: baze danych, tns listener i serwer aplikacji z managerem webowym
dbshut
lsnrctl stop
ORACLE_SID=sid emctl stop dbconsole
# uruchamiamy w odwrotnej kolejnosci niz zatrzymywalismy
ORACLE_SID=sid emctl start dbconsole
lsnrctl start
dbstart

Tak naprawdę ten serwer aplikacji nie jest konieczny do działania oracle'a. Możemy go nie uruchamiać. Z drugiej strony jak już go uruchomimy, to możemy uruchomić/zatrzymać bazę danych i listenera z poziomu webowego managera.

Konfiguracja kolejnej bazy danych

Jako użytkownik oracle:

dbca

A następnie jako root w pliku /etc/oratab zmieniamy N na Y przy odpowiednim SIDzie.

PLDowe rc-sckrypty dla oracle'a

Do uzupełnienia

pl/przewodniki/instalacja-oracle.txt · Last modified: 2009/11/19 16:26 by pawelz
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light