Link to this comparison view

pl:przewodniki:jboss [2013/02/03 23:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Wstęp ======
  
 +JBoss - czyli serwer aplikacji napisanych w Javie. Ze względu iż namęczyłem się z JBossem postanowiłem to opisać tu w tym miejscu bo to co piszą w JBoss Community na oficjalnej stronie to nie działa - a przynajmniej mi nie działało jakiś czas temu. Próbowałem wykonać proste rzeczy na JBossie, które np. w Apachu są bardzo proste, a w JBossie okazały się katorgą dla mnie. JBoss bazuje na Tomcacie, ale jest tak przerobiony,​ że składnia Tomcata nie zawsze pasuje. Dużo się naszukałem po forach jak co zrobić i może komuś się przyda ten poniższy opis.
 +
 +====== Instalacja ======
 +
 +=== Konto ===
 +
 +Najpierw zaczynamy od stworzenia konta pod procesy JBossa – tak jest po prostu bezpieczniej – nie zalecam tego robić na koncie root'​a. A więc tworzymy użytkownika:​
 +
 +  $ useradd -c "​JBoss"​ -d /​home/​users/​jboss -G users -m jboss
 +
 +Ustawiamy hasło użytkownikowi jboss:
 +
 +  $ passwd jboss
 +
 +i logujemy się na użytkownika jboss.
 +
 +=== Java ===
 +
 +Niestety ciężko podać tu linka do Javy bo jest on generowany ze strony, więc musicie sami ściągnąć albo zainstalować z poldka.
 +
 +Jeśli ściągamy ze strony: http://​www.sun.com/​java/​ - to po ściągnięciu kopiujemy na serwer oraz rozpakowujemy:​
 +
 +  $ chmod +x ./​jdk-6u21-linux-i586.bin
 +  $ ./​jdk-6u21-linux-i586.bin
 +
 +Tu należy stworzyć symboliczny link, gdybyśmy chcieli uaktualnić Jave w przyszłości nie zmieniając zmiennych tylko podgrywając nową wersje:
 +
 +  $ ln -s ./​jdk1.6.0_21 ./jdk
 +
 +Jeśli z poziomu poldka to:
 +
 +  $ poldek -i java-sun-jdk-base
 +
 +W/w obydwa przypadki są poprawne, ale Java leży w innym miejscu. Jak pobraliśmy ręcznie i rozpakowaliśmy to Java leży w katalogu: **/​home/​users/​jboss/​jdk**,​ albo **/​usr/​lib/​jvm/​java-sun** jeśli instalowaliśmy za pomocą poldka.
 +
 +=== JBoss ===
 +
 +Ściągamy i rozpakowujemy Jboss'​a:​
 +
 +  $ wget http://​ovh.dl.sourceforge.net/​project/​jboss/​JBoss/​JBoss-5.1.0.GA/​jboss-5.1.0.GA.zip
 +  $ unzip ./​jboss-5.1.0.GA.zip
 +
 +Tworzymy symboliczny link – głównie dla wygody i ew upgrejdu JBoss'​a:​
 +
 +  $ ln -s ./​jboss-5.1.0.GA ./jboss
 +
 +====== Konfiguracja ======
 +
 +=== Zmienne ===
 +
 +Trzeba zdefiniować dwie zmienne jeśli chcemy, aby JBoss się poprawnie uruchomił:
 +
 +  $ echo "​export JAVA_JBOSS=\$HOME/​jboss"​ >> ./.bashrc
 +
 +Jeśli instalowaliśmy ręcznie Jave to:
 +
 +  $ echo "​export JAVA_HOME=\$HOME/​jdk"​ >> ./.bashrc
 +
 +jeśli z poziomu poldka to:
 +
 +  $ echo "​export JAVA_HOME=/​usr/​lib/​jvm/​java-sun"​ >> ./.bashrc
 +
 +Warto też dodać binaria Javy do zmiennej PATH:
 +
 +  $ echo "​export PATH=\$PATH:​\$JAVA_HOME/​bin"​ >> ./.bashrc
 +
 +Zmienne będą obowiązywać po ponownym zalogowaniu się.
 +
 +JBoss nie uruchomi się gdy nie będzie mógł rozwiązać poprawnie hostname naszej maszyny, należy dodać do pliku /etc/hosts odpowiedni wpis (z poziomu root'​a):​
 +
 +  $ echo „10.0.0.5 nasz_hostname” >> /etc/hosts
 +
 +Nasze IP uzyskamy z wyniku polecenia: **ifconfig**,​ a **hostname** z polecenia hostname.
 +
 +=== JBoss ===
 +
 +Domyślnie JBoss będzie nasłuchiwał na **localhoście (127.0.0.1)** jeśli chcemy się do niego dostać z zewnątrz to musimy zmienić wpisy o nasłuchiwaniu JBoss'​a. W tym celu edytujemy plik: **$HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy/​jbossweb.sar/​server.xml** i szukamy wpisu:
 +
 +<​file>​
 +      <!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
 +      <​Connector protocol="​HTTP/​1.1"​ port="​8080"​ address="​${jboss.bind.address}" ​
 +               ​connectionTimeout="​20000"​ redirectPort="​8443"​ />
 +</​file>​
 +
 +i zamieniamy go na:
 +
 +<​file>​
 +      <!-- A HTTP/1.1 Connector on port 8080 -->
 +      <​Connector protocol="​HTTP/​1.1"​ port="​8080"​ address="​0.0.0.0" ​
 +               ​connectionTimeout="​20000"​ redirectPort="​8443"​ />
 +</​file>​
 +
 +====== Uruchomienie ======
 +
 +JBoss'​a możemy uruchomić za pomocą polecenia:
 +
 +  $ ~/​jboss/​bin/​run.sh
 +
 +Ze względu iż nie bardzo mamy jak wyjść z tego programu więc należało by uruchomić JBoss'​a w screenie:
 +
 +  $ screen ~/​jboss/​bin/​run.sh
 +
 +Aby wyjść ze screena należy nacisnąć: **CTRL+a CTRL+d**, aby wejść w screena ponownie należy wpisać:
 +
 +  $ screen -r
 +
 +JBoss nasłuchuje na porcie **8080 (http)**. Ten port można zmienić w pliku: **$HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy/​jbossweb.sar/​server.xml** w sekcji, którą konfigurowaliśmy.
 +
 +Aby móc przewijać logi w górę w screenie należy wejść w tryb kopiowania: **CTRL+a CTRL+[**, aby wyjść z trybu kopiowania naciskamy: **CTRL+c**. Jeśli chcemy wyłączyć JBoss'​a będąc w screenie naciskamy **CTRL+c**, wtedy JBoss dostanie komunikat od systemu, że należy zamknąć demona i zacznie wyłączanie usługi. Jeśli chcemy wyłączyć JBoss'​a z poziomu konsoli nie wchodząc do screena należy wykonać komendę:
 +
 +  $ ~/​jboss/​bin/​shutdown.sh -S
 +
 +JBoss jest gotowy do pracy i można uploadować aplikacje (rozszerzenia:​ **war** lub **ear**) do katalogu: **$HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy**. Z doświadczenia wiem, że kopiowanie aplikacji do katalogu JBoss'​a kończy się błędami w JBossie, gdy on jest uruchomiony. Dzieje się tak ponieważ próbuje on deplojować aplikację w locie co często kończy się porażką bo jeśli aplikacja zbyt długo się kopiuje to on nie może rozpakować aplikacji (**eary** oraz **wary** są pakowane **zipem**) – nie może bo plik nie jest jeszcze cały na dysku. Najbezpieczniej jest zamknięcie JBoss'​a,​ upload aplikacji i uruchomienie JBoss'​a. Gdy podgrywamy nowszą wersję naszej aplikacji (**ear** lub **war**) to polecam usuwanie katalogów z tymczasowymi danymi generowanymi przez JBoss'​a:​
 +
 +  $ rm -R ~/​jboss/​server/​default/​{work,​data,​tmp}
 +
 +usuwanie należy wykonywać przy zastopowanym JBossie. Deplojowanie aplikacji możemy też wykonać z konsoli webowej JBoss'​a logując się na nią – domyślnie user=pass to admin=admin.
 +
 +====== Bezpieczeństwo ======
 +
 +Domyślnie JBoss jest zabezpieczony za pomocą bindowania się na **localhosta** – co nie umożliwia potencjalnym hostom dostanie się do niego z domyślnym hasłem. Jednak JBoss'​a zbindowaliśmy na zewnętrzny adres i w tym momencie należałoby zmienić hasło oraz odpowiednio zabezpieczyć aplikacje systemowe JBoss'​a.
 +
 +=== Zmiana hasła ===
 +
 +Zmianę hasła przeprowadzamy za pomocą wy-edytowania pliku: **~/​jboss/​server/​default/​conf/​props/​jmx-console-users.properties** – domyślnie jest ono:
 +
 +<​file>​
 +admin=admin
 +</​file>​
 +
 +zmieńmy na inne:
 +
 +<​file>​
 +admin=nowehaslomoje123
 +</​file>​
 +
 +Zmiana hasła nie wymaga restartu JBoss'​a.
 +
 +=== SSL ===
 +
 +Bezpiecznie się łączyć z naszymi aplikacjami za pomocą SSL'a. Najpierw musimy wygenerować odpowiednie certyfikaty:​
 +
 +  $ openssl genrsa -out ./ssl.key 1024
 +  $ openssl req -new -x509 -days 365 -key ./ssl.key -out ./ssl.crt
 +  You are about to be asked to enter information that will be incorporated
 +  into your certificate request.
 +  What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
 +  There are quite a few fields but you can leave some blank
 +  For some fields there will be a default value,
 +  If you enter '​.',​ the field will be left blank.
 +  -----
 +  Country Name (2 letter code) [AU]:PL
 +  State or Province Name (full name) [Some-State]:​wojewodztwo
 +  Locality Name (eg, city) []:Miasto
 +  Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Nazwa Firmy
 +  Organizational Unit Name (eg, section) []:IT
 +  Common Name (eg, YOUR name) []:​nasza_domena.lan
 +  Email Address []:​admin@nasza_domena.lan
 +  $ openssl pkcs12 -export -in ./ssl.crt -inkey ./ssl.key -out ssl.p12 -name jboss
 +  Enter Export Password:
 +  Verifying - Enter Export Password:
 +  $ keytool -importkeystore -srckeystore ./ssl.p12 -srcstoretype pkcs12 -srcalias jboss -srcstorepass ​ nasze_tajne_haslo -destkeystore ./ssl.jks -deststoretype jks -deststorepass nasze_tajne_haslo
 +
 +Mamy wygenerowany certyfikat w formacje **jks**, teraz należy go skopiować do katalogu JBoss'​a:​
 +
 +  $ cp ./ssl.jks ./​jboss/​server/​default/​conf/​
 +
 +Aby włączyć SSL'a na JBossie musimy go najpierw zatrzymać:
 +
 +  $ ~/​jboss/​bin/​shutdown.sh -S
 +
 +Edytujemy plik **$HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy/​jbossweb.sar/​server.xml**,​ znajdujemy sekcje:
 +<​file>​
 +      <!-- SSL/TLS Connector configuration using the admin devl guide keystore
 +      <​Connector protocol="​HTTP/​1.1"​ SSLEnabled="​true" ​
 +           ​port="​8443"​ address="​${jboss.bind.address}"​
 +           ​scheme="​https"​ secure="​true"​ clientAuth="​false" ​
 +           ​keystoreFile="​${jboss.server.home.dir}/​conf/​chap8.keystore"​
 +           ​keystorePass="​rmi+ssl"​ sslProtocol = "​TLS"​ />
 +      -->
 +</​file>​
 +i zamieniamy ją na:
 +<​file>​
 +      <!-- SSL/TLS Connector configuration using the admin devl guide keystore -->
 +      <​Connector protocol="​HTTP/​1.1"​ SSLEnabled="​true" ​
 +           ​port="​8443"​ address="​0.0.0.0"​
 +           ​scheme="​https"​ secure="​true"​ clientAuth="​false" ​
 +           ​keystoreFile="​${jboss.server.home.dir}/​conf/​ssl.jks"​
 +           ​keystorePass="​nasze_tajne_haslo"​ sslProtocol = "​TLS"​ />
 +</​file>​
 +Wartość zmienne **keystorePass** trzeba zmienić z **nasze_tajne_haslo** na hasło, które ustawiliście przy generowaniu certyfikatu.
 +
 +Startujemy JBoss'​a:​
 +
 +  $ screen ~/​jboss/​bin/​run.sh
 +
 +JBoss nasłuchuje na porcie **8443 (https)** oraz na **8080 (http)**. Te porty można zmienić w pliku: **$HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy/​jbossweb.sar/​server.xml**.
 +
 +=== Vhosty ===
 +
 +Definiowanie vhostów na JBossie jest toporne ponieważ trzeba zrobić odpowiednie wpisy w konfiguracji oraz w pliku aplikacji **ear** albo **war** – co wiąże się z rozpakowaniem i spakowaniem tych plików.
 +
 +Zatrzymujemy JBoss'​a:​
 +
 +  $ ~/​jboss/​bin/​shutdown.sh -S
 +
 +Edytujemy plik $HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy/​jbossweb.sar/​server.xml i dodajemy nową sekcję Host:
 +<​file>​
 +<​Server>​
 +...
 + <​Service name="​jboss.web">​
 +...
 +      <Engine name="​jboss.web"​ defaultHost="​localhost">​
 +...
 +        <Host name="​localhost">​
 +...
 +        </​Host>​
 +
 +        <Host name="​nasz.vhost.pl">​
 +            <​Alias>​alias.vhost.pl</​Alias>​
 +
 +            <​Alias>​alias5.vhost.pl</​Alias>​
 +
 +            <Valve className="​org.jboss.web.tomcat.service.jca.CachedConnectionValve"​
 +                cachedConnectionManagerObjectName="​jboss.jca:​service=CachedConnectionManager"​
 +                transactionManagerObjectName="​jboss:​service=TransactionManager"​ />
 +        </​Host>​
 +...
 +      </​Engine>​
 +   </​Service>​
 +</​Server>​
 +</​file>​
 +Teraz trzeba dodać do pliku: **projekt.war/​WEB-INF/​jboss-web.xml** (jeśli to jest plik **ear** to w tym pliku musi być jeszcze **war** i w nim dodajemy - w tym **warze**)
 +<​file>​
 +<​!DOCTYPE jboss-web PUBLIC
 +    "​-//​JBoss//​DTD Web Application 4.2//​EN"​
 +    "​http://​www.jboss.org/​j2ee/​dtd/​jboss-web_4_2.dtd">​
 +<​jboss-web>​
 +    <​context-root>/</​context-root>​
 +    <​virtual-host>​nasz.vhost.pl</​virtual-host>​
 +</​jboss-web>​
 +</​file>​
 +Jeśli nie ma takiego pliku: **projekt.war/​WEB-INF/​jboss-web.xml** to go musimy stworzyć, jeśli jest to musimy w/w treść dodać inteligentnie czyli nagłówek pliku może już być zdefiniowany.
 +
 +Jak takie coś w bardzo szybki sposób przeprowadzić?​ Za pomocą programu **mc** – dzięki **unzipowi** i **zipowi** zainstalowanemu w systemie możliwe jest za pomocą **mc** operowanie na pliku **zip** (czyli **war** i **ear** też) wchodząc w niego. Problem się pojawi, gdy jest to plik **ear** wtedy musimy wejść w ten plik, skopiować plik **war** na dysk i wtedy wejść w plik **war** zmodyfikować go i znów skopiować do pliku **ear**. Jeśli w pliku **war** nie ma pliku: **projekt.war/​WEB-INF/​jboss-web.xml** to go tworzymy na dysku i kopiujemy go do wara za pomocą **mc**. Nie wiem czy dobrze to opisałem i wytłumaczyłem,​ ale mniej więcej tak to można zrobić;)
 +
 +=== Allow/deny ===
 +
 +Dostęp po adresie **IP** możemy dać lub też zabronić na poziomie **vhosta** bo właśnie tam się definiuje ACLe. Tu akurat jest bardzo prosto (chyba, że się korzysta z JBoss Community;​)) - edytujemy plik: **$HOME/​jboss/​jboss-5.1.0.GA/​server/​default/​deploy/​jbossweb.sar/​server.xml** i w sekcji danego hosta tworzymy wpisy:
 +<​file>​
 +<Valve className="​org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"​ allow="​10.100.*"​ deny="​*"​ />
 +</​file>​
 +Taką regułkę najlepiej dać dla vhosta localhost ponieważ od razu odetniemy dostęp dla hostów z poza 10.100.* do aplikacji systemowych JBoss'​a. Oczywiście zamiast 10.100.* dajemy swoje pule adresowe sieci lokalnej, albo tylko dla 127.0.0.1 :)
 +
 +====== Zakończenie ======
 +
 +Wszelkie uwagi mile widziane na **kamil|at|kamilm.net**,​ postaram się dopisać w najbliższym czasie jak ustawić odpowiednie parametry do przydzielania pamięci w JBossie bo to jest też bolączka tego serwera aplikacji.
pl/przewodniki/jboss.txt · Last modified: 2013/02/03 23:14 (external edit)
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light