Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pl:przewodniki:oswajanie-mysql-5 [2010/10/26 13:31]
light-i Dodano inicjację, porządki
pl:przewodniki:oswajanie-mysql-5 [2010/10/26 13:42] (current)
light-i
Line 56: Line 56:
  
 Filling help tables.......................................................................................................... Filling help tables..........................................................................................................
-</​code>​Teraz ustawimy hasełko:<​code>​+</​code>​Teraz ustawimy hasełka według tego co nam właśnie wyświetliło:<​code>​
 $ mysql $ mysql
 mysql> update mysql.user set password=password('​FajneHasl0'​) where user='​mysql';​ FLUSH PRIVILEGES; mysql> update mysql.user set password=password('​FajneHasl0'​) where user='​mysql';​ FLUSH PRIVILEGES;
Line 62: Line 62:
 Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0 Rows matched: 2  Changed: 2  Warnings: 0
  
-Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)</​code>​Pozostałe operacje można ​również sobie wykonywać z klienta mysql lub z phpMyadmin (np. w konfiguracji z [[pl:​przewodniki:​phpmyadmin-lighttpd|lighttpd]])+Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)</​code>​ITD... 
 + 
 +Pozostałe operacje można ​wykonać też z klienta mysql lub z phpMyadmin (np. w konfiguracji z [[pl:​przewodniki:​phpmyadmin-lighttpd|lighttpd]])
  
  
pl/przewodniki/oswajanie-mysql-5.txt · Last modified: 2010/10/26 13:42 by light-i
chimeric.de = chi`s home Creative Commons License Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0 Powered by Lighttpd - fly light